informacje dla autorów

 

W „Przeglądzie Legislacyjnym” oprócz artykułów ukazują się glosy, varia i recenzje książek prawniczych. Artykuły naukowe są publikowane z zachowaniem wszystkich zasad charakterystycznych dla tego rodzaju publikacji.

Artykuł naukowy to tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym. Zawiera tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów oraz ich afiliację. Przedstawia obecny stan wiedzy wraz z przebiegiem procesu badawczego oraz jego wynikami, zawiera bibliografię.

Komitet Redakcyjny „Przeglądu Legislacyjnego” niezmiennie dba o wysoki poziom publikowanych artykułów, zamieszcza ich streszczenia w języku angielskim oraz stawia wysokie wymagania polegające na opatrywaniu każdego publikowanego tekstu adekwatnym aparatem naukowym.

 

 

 

zasady publikacji

 • Teksty opracowań do „Przeglądu Legislacyjnego” należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: AKowalczyk@rcl.gov.pl.
 • Każdy artykuł przed zakwalifikowaniem do publikacji jest recenzowany przez recenzenta wyznaczonego przez Komitet Redakcyjny.
 • Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Procedura recenzowania opisana jest szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania tekstów.
 • Do przesłanego tekstu należy dołączyć zamieszczony poniżej formularz, w którym znajdują się informacje o autorze (stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, numer telefonu i adres domowy).
 • Do artykułu należy dodatkowo dołączyć krótkie (1/2 strony) streszczenie w języku angielskim oraz propozycję notki biograficznej autora.
 • Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 2 ark. wyd. (ok. 80 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami) w przypadku artykułu oraz 1/2 ark. wyd. w przypadku recenzji.
 • Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Redakcja prosi o niedostarczanie jej prac wysyłanych jednocześnie do innych czasopism.

oryginalność publikacji

Redakcja „Przeglądu Legislacyjnego” wdrożyła procedurę gwarantującą oryginalność publikacji naukowych. Polega ona na tym, że:

Prace zbiorowe

Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić (w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji).

Ghostwriting i guest authorship

Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy. Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).

Powiadamianie o nadużyciach

Wykrycie przez redakcję nierzetelnych praktyk naukowych skutkować będzie powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Informacje o źródłach finansowania

Należy także podać (w przypisie) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.
^

Publikacje w półroczniku

Publikacje w półroczniku „Przegląd Legislacyjny” są odpłatne (autorzy otrzymują wynagrodzenie).

^

Procedura recenzowania

Wszystkie teksty publikowane w półroczniku „Przegląd Legislacyjny” są oceniane przez niezależnych recenzentów.

^

Zwrot materiałów

Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

Procedura recenzowania tekstów 

 • Po wpłynięciu tekstu do redakcji „Przeglądu Legislacyjnego” redaktor naczelny, przy pomocy sekretarza naukowego i redaktora tematycznego, dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.
 • W wypadku kwalifikacji pozytywnej wyznacza się dwóch niezależnych recenzentów.
 • Recenzentami tekstów publikowanych w półroczniku „Przegląd Legislacyjny” są członkowie Rady Naukowej czasopisma oraz co najmniej w 50% recenzenci zewnętrzni (osoby niebędące członkami Rady Naukowej, niezatrudnione w redakcji czasopisma). Pełna lista recenzentów jest publikowana raz do roku w „Przeglądzie Legislacyjnym”.
 • Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów ani autorów nie informuje o tożsamości recenzentów (tzw. „double-blind review process”).
 • Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej i zawiera jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być należycie umotywowana. Proces recenzowania jest poufny, w szczególności recenzenci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktu recenzowania danego tekstu i do nieujawnienia otrzymanych materiałów osobom trzecim.
 • Kryteriami kwalifikowania publikacji są jej aspekty merytoryczne, struktura publikacji oraz ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania tekstu naukowego – przypisy, dobór źródeł). Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej „Przeglądu Legislacyjnego”.
 • Po wpłynięciu recenzji Rada Naukowa zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje. Może skierować recenzje do autora, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag krytycznych. Po przysłaniu przez autora poprawionej wersji tekstu ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może zwrócić się do recenzentów o ponowną ocenę tekstu.
 • Redakcja niezwłocznie komunikuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.